• Ajánlatkérések
  • Szolgáltatók
  • Jelenleg nincs aktív ajánlatkérés regisztrálva rendszerünkben.

Általános szerződési feltételek

BEVEZETÉS
A SERVICEMARKET.HU egy olyan internetes portál (röviden PORTÁL), amely keretrendszert biztosít ahhoz, hogy a szolgáltatási piac keresleti és kínálati oldalának szereplői között információcsere jöjjön létre. A PORTÁL-t a ServiceMarket Kft. Üzemelteti, akinek elérhetősége: info@servicemarket.hu.
A PORTÁL elérhetősége: www.servicemarket.hu.
A PORTÁL használata regisztrációhoz kötött, melynek feltételeit jelen leírás tartalmazza.

DEFINÍCIÓK
Ajánlatkérő:
Az a jogi vagy természetese személy, aki egyéni szempontrendszere alapján keresi a konkrét szolgáltatási tevékenység ellátására legalkalmasabbnak vélt jogi vagy természetes személyt.
Ajánlatadó/pályázó:
Az a jogi vagy természetes személy, aki szolgáltatási tevékenységet kíván nyújtani.
Felhasználó:
Minden a PORTÁL-on regisztrált Ajánlatkérő és Ajánlatadó.
Moderátor:
A PORTÁL üzemeltetője által megbízott azon személy, aki jogosult törölni a Felhasználók PORTÁL-on keresztül történő azon megnyilvánulásait, melyek sértik az általános erkölcsi normát, az etikus magatartást, illetve nem illeszkednek a PORTÁL tartalmi követelményeibe, filozófiájába. Továbbá jogosult kizárni, illetve felfüggeszteni az ezen elveket megsértő, valamint a fizetési feltételeket megszegő Felhasználókat.
Ajánlatkérés:
Azon folyamatok összessége, melyek során egy konkrét szolgáltatási tevékenységet, egyéni paraméterek és szempontrendszer alapján a PORTÁL-on publikál az Ajánlatkérő. Ez a folyamat az Ajánlatkérő által a PORÁL-on rögzített konkrét szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igény megfogalmazásával kezdődik és az Ajánlatkérő által megadott határidő lejártával, vagy az igény Ajánlatkérő, vagy a Moderátor általi törlésével végződik.

FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A PORTÁL funkcióit a  Felhasználók regisztrációt követően vehetik igénybe. A regisztráció a PORTÁL használati feltételeinek és Üzletszabályzatának elfogadását is jelentik, amelyeket jelen dokumentum testesít meg. A mindenkor aktuális használati feltételek a PORTÁL-on érhetőek el. A használati feltételek változtatásának jogát a PORTÁL üzemeltetője fenntartja. A változásokról a Felhasználók külön értesítésben nem részesülnek, mely alól egyedüli kivételt képeznek a szolgáltatási díjak módosulásai.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A PORTÁL használatakor a felhasználók kötelesek a használati feltételeket betartani, különös tekintettel a PORTÁL-on megjelenő hirdetések, üzenetváltások, ajánlatkérések tartalmi elemeire. A Felhasználók kötelesek a mindenkor érvényben lévő Üzletszabályzatban megfogalmazott szabályokat betartani és etikus magatartást tanúsítani, valamint az általánosan elfogadott erkölcsi normák szerint cselekedni, megnyilvánulni. Ezen szabályok megsértése esetén a Felhasználó a szolgáltatás használatából kizárható és a Ptk. szerinti jogi eljárás kezdeményezhető ellene.
A feketemunka visszaszorítására irányuló törvények betartása a PORTÁL felhasználóira is kiterjed, így TILOS minden olyan ajánlatkérés, illetve ajánlatadás, ami megsérti ezeket a szabályokat vagy egyéb törvényi határozatokat.

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
Az Ajánlatadó számára a szerződés tárgya: közvetítési szolgáltatás, meghatározott díj ellenében, a jelen használati feltételek keretében. A közvetítési szolgáltatás tartalmazza a PORTÁL használatát, a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó ajánlatkérések közötti keresést, az Ajánlatkérővel történő üzenetváltást, a konkrét ajánlatkérésre történő pályázást, valamint sikeres pályázás esetén az Ajánlatkérő által a regisztrációs folyamat során megadott kapcsolattartói adatok átadását.
Az Ajánlatkérő számára a szerződés tárgya: közvetítési szolgáltatás, meghatározott díj ellenében, a jelen használati feltételek keretében. A közvetítési szolgáltatás tartalmazza a PORTÁL használatát, a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó ajánlatkérést, az Ajánlatadóval történő üzenetváltást, a konkrét ajánlatkérésre történő pályázatok megtekintését, a Pályázók kiválasztását, valamint a sikeres pályázás esetén az Ajánlatadó által a regisztrációs folyamat során megadott kapcsolattartói adatok átadását.
A Felhasználók minden lezárt ajánlatkérési folyamat alkalmával kötelesek értékelni a pályáztatási folyamatot, illetve annak meghatározott szereplőit. Ezt a PORTÁL-on, a mindenkor érvényes szempontrendszer alapján kötelesek megtenni.
A PORTÁL-on való böngészés ingyenes. A további funkciók használatához, ajánlatkéréshez, ajánlatadáshoz regisztráció szükséges.
A PORTÁL üzemeltetője a PORTÁL üzemeltetését a mindenkor elérhető funkciókkal végzi. A PORTÁL üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül ezen funkciók körét tetszőlegesen szűkítse, vagy bővítse, illetve módosítsa.
A PORTÁL üzemeltetője egy technikai platformot üzemeltet szolgáltatási tevékenységek közvetítésére. Ezen tevékenység keretében sem az Ajánlatkérő sem pedig az Ajánlatadó nevében nem jár el, ezért az Ajánlatkérő és az Ajánlatadó között létrejött üzletekben a PORTÁL üzemeltetője sem mint szerződő partner, sem mint képviselő, sem mint teljesítési segéd és semmilyen más módon nem vesz részt, így a köztük létrejövő szerződésben sem. A szerződő felek egyedül az Ajánlatkérő és az Ajánlatadó lesznek. Az adott szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket pl.: fizetési megegyezés, időpont egyeztetés vagy garanciális megállapodások kizárólag az Ajánlatadó és az Ajánlatkérő egymás között rendezik. Az adott szolgáltatási tevékenység teljesítése is kizárólag az Ajánlatkérő és az Ajánlatadó közt zajlik. A szerződő felek között felmerülő vitás kérdések rendezésében a PORTÁL üzemeltetője nem jár el.
A használati szerződés felmondásának ideje mindkét fél részéről két naptári hét.
Jelen üzletszabályzat megsértése esetén a PORTÁL üzemeltetőjének jogában áll a vétkes Felhasználót letiltani, valamit a felmondási idő alatt a Felhasználó által indított ajánlatkérést vagy szolgáltatási tevékenységekre leadott pályázatot, valamint az általa küldött üzeneteket, illetve hirdetéseket törölni. Ezen jogok gyakorlásánál semmiféle kártérítési igény nem érvényesíthető a PORTÁL üzemeltetője ellen.

REGISZTRÁCIÓ
Természetes személy esetén a regisztráció csak korlátlanul cselekvőképes, nagykorú természetes személyek részére megengedett. Jogi személy esetén a regisztrálását csak erre meghatalmazott természetes személy végezheti el.
A regisztrálásnál az adatokat teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell megadni. A regisztrációt követően köteles a Felhasználó a regisztrációhoz szükséges adatokat naprakészen, és a valóságnak megfelelően tartani. Ez különösen igaz a címre és az elérhetőségi adatokra. E kötelezettség ellenére a PORTÁL üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal a Felhasználók által megadott adatokra, minősítésekre és referenciákra. A PORTÁL üzemeltetője jogosult kizárni a használatból azokat a Felhasználókat, akik bizonyíthatóan nem a valóságnak megfelelő adatokat közlik, vagy visszaélnek más adataival.

 A Felhasználó a Regisztráció során a LEÍRÁS mezőben, valamint a regisztrációt követően a PROFIL / SZEMÉLYES ADATOK / LEÍRÁS mezőben nem adhatja meg közvetlen elérhetőségét, ide értve: telefonszámát, email címét és honlapjának címét. Ezekre a regisztráció során a megfelelő mezőket kell használnia. A PORTÁL üzemeltetője jogosult ezt ellenőrizni és a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül ezeket az adatokat a LEÍRÁS mezőből törölni.

A regisztrációkor választott azonosító nem sértheti a hatályos törvényeket vagy mások jogait. Az azonosítóját és a jelszavát köteles minden Felhasználó titokban tartani.
A többszörös regisztráció természetes és jogi személyeknek is tilos.
A regisztráció más személyre nem ruházható át.
A regisztrált felek tudomásul veszik, hogy a PORTÁL üzemeltetői a regisztráció során megadott üzeneteket ellenőrizhetik, azok valótlansága esetén a kizárás eszközével élhetnek.
Szolgáltató regisztráció esetén a regisztráció jóváhagyása minden egyes esetben egy adat ellenőrzés előzi meg. Ezen ellenőrzés nem haladhatja meg a 48 órát.

AJÁNLATKÉRÉS FOLYAMATA
Az ajánlatkérés minden egyes esetben a regisztrált felhasználó által megadott felhasználói névvel kerül regisztrálásra. Az ajánlatkérő kapcsolatfelvételhez szükséges adatai más felhasználók részére addig nem kerülnek láthatóvá, amíg arról az ajánlatkérő egy sikeres pályázat esetén nem rendelkezik.
A PORTÁL-on szereplő ajánlatok az ajánlatkérés ideje alatt nem módosíthatóak. Amennyiben erre szükség van, akkor az ajánlat törlése, majd az új paraméterekkel rögzített Ajánlatkérés feladása útján lehetséges.
Az adott ajánlatkérésre történő ajánlat adás kizárólag a PORTÁL-on keresztül történhet. Ha az Ajánlatkérőnek a PORTÁL-on kívül ad valaki ajánlatot, akkor az Ajánlatkérőnek kötelessége kérni az Ajánlatadót arra, hogy a PORTÁL-on adja le ajánlatát. Továbbá egy a PORTÁL-on kezdeményezett szolgáltatási tevékenység ellátására csak az  Ajánlatadó kérhető fel, aki a PORTÁL-on ajánlatot tett rá. Az ezt sértő cselekedet esetén az ebből adódó kezelési költségeket kiszámlázza a szabályokat megsértőknek.
A PORTÁL-on feltüntetett összegek bruttó magyar forintban (bruttó HUF) értendőek és tájékoztató jellegűek.
Egy-egy konkrét ajánlatadási folyamat során az elérhetőségi adatok egyeztetésére külső oldalra való hivatkozást megadni szigorúan tilos! Ajánlat leadása, valamit szolgáltatási tevékenység ellátására történő felkérés csak a PORTÁL-on keresztül történhet!
Az ajánlatkérési folyamat lezárultával az Ajánlatkérő és az Ajánlatadó kapcsoltba kell lépjenek egymással. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ezért a PORTÁL üzemeltetője nem vállal felelősséget.
Az ajánlat kérésen való részvétellel kötelezik magukat a felek a használati költségek megfizetésére a díjtáblázat alapján.

AJÁNLATKÉRÉS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS TARTALMA
Az Ajánlatkérő köteles az ajánlatkérés létrehozásánál minél pontosabb, és részletesebb leírást adni a megrendelendő szolgáltatási tevékenységről annak érdekében, hogy ezzel elősegítse az Ajánlatadók általi pontos ajánlatadást, valamint költségbecslést. Minden költségbecslés a szolgáltatási tevékenység egészére kell, hogy vonatkozzon.
Az Ajánlatadó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő által elfogadott pályázat még nem jelenti a szolgáltatás egyértelmű megrendelését, csak azt, hogy a Pályázó felveheti a személyes kapcsolatot az Ajánlatkérővel további személyes egyeztetés végett. Az Ajánlatadó a személyes egyeztetést során, helyszíni szemle – ha szükséges – megvizsgálja a szolgáltatási tevékenység ellátásának eddig nem ismert körülményeit és csak ez alapján elvégzett vizsgálat után ad végleges árajánlatot. Ezen ajánlatadási folyamat nem része a PORTÁL-nak. Kivétel ez alól az a helyzet, ha az ajánlatkérés annyira egyértelműen lett kiírva, hogy további egyeztetést nem igényel, de ez minden esetben egyéni mérlegelés kérdése.
Tilos olyan ajánlatkérést indítani, ami érvényes törvényt vagy harmadik személy jogait, valamit a használati feltételeket sérti. A PORTÁL üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan ajánlatkérést töröl a PORTÁL-ról, ami ezen feltételeket megsérti, vagy az ajánlott szolgáltatási tevékenységnek az ára forgalomfüggő jutalékkén kerül meghatározásra.

ÜZENETVÁLTÁS
Minden ajánlatkérésnél lehetőség van az Ajánlatkérő és az Ajánlatadók közötti üzenetváltásra, mely a szolgáltatási tevékenység részleteivel kapcsolatos kérdések tisztázását szolgálja.
Az üzenetváltást minden Ajánlatadó megnézheti. Ezzel elkerülhető az, hogy az Ajánlatkérő többször ugyan arra a kérdésre válaszoljon. Az Ajánlatadónak kötelessége a szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kérdésekre legjobb tudása szerint teljes körű és pontos választ adni.
Az üzenetváltás során konkrét ajánlat leadása, valamint bármiféle ár-, elérhetőségi adatok megadása, valamit reklámszövegek elhelyezése tilos!
A PORTÁL-on regisztrált felhasználók tudomásul veszik, hogy Moderátor véletlenszerűen beletekinthet egyes üzenetváltásokba, hogy azon nem sértik e a portál üzemeltetőinek érdekét.

AJÁNLATADÁS FOLYAMATA
Ajánlatot csak a PORTÁL-on keresztül lehet leadni. Minden Ajánlatadó kötelezi magát arra, hogy az Ajánlatkérőnek kizárólag a PORTÁL-on ad ajánlatot.
Ajánlati ár megadása nem kötelező, ha az Ajánlatkérő, vagy Ajánlatadó másképp nem nyilatkozik, akkor az ajánlati ár irányárként kezelendő (Bruttó ár).
Az ajánlatadásra az Ajánlatkérő által meghatározott időpontig van lehetősége az Ajánlatadóknak.
Az ajánlatkérést, az abban megjelölt lejárati időn belül bármikor törölheti az Ajánlatkérő. Az ajánlatkérés paramétereiben bekövetkező változások csak az ajánlat törlésével, majd a módosított paraméterekkel történő újbóli feladásával vezethetőek át.

LEGKEDVEZŐBB AJÁNLAT KIVÁLASZTÁSA
Az Ajánlatkérő az egyéni szempontrendszere alapján, az Ajánlatadási perióduson belül bármikor kiválaszthatja a számára legkedvezőbb feltételeket biztosító Ajánlatadót.

FELHASZNÁLÓK ÉRTÉKELÉSE
A Felhasználók kötelezik magukat arra, hogy az adott szolgáltatási tevékenység lezárultakor egymást kölcsönösen értékelik a PORTÁL-on kialakított szempontrendszer alapján. Az értékelés célja az, hogy a Felhasználókról egy általános kép alakuljon ki, mely más Felhasználók tájékoztatására szolgál és elősegíti a választást. Ez a szempontrendszer a Felhasználóknak, az adott szolgáltatási tevékenység lezárultáig szerzett személyes tapasztalatain alapszik, így szubjektív és objektív véleményeket egyaránt megtestesít. A servicemarket.hu folyamatosan törekszik arra, hogy ez a szempontrendszer a lehető legobjektívebb képet adja a Felhasználókról.
Az értékelés során a Felhasználók kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat közölni és mellőzni minden olyan megnyilvánulást, ami sértő, nem valós, illetve nem illeszkedik az általános erkölcsi normába, valamint a PORTÁL filozófiájába. Azon Felhasználók, akik megszegik ezen elveket, kizárásban részesülnek. A servicemarket.hu nem vállal felelősséget a Felhasználók megnyilvánulásaiért és nincs módjában ellenőrizni a PORTÁL-on közölt állítások valóságtartalmát. Ebből adódó esetleges károkért a servicemarket.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget.

TARTALMI FELELŐSÉG
A PORTÁL-on megjelenő minden Ajánlatkérés, Ajánlatadás, Üzenetváltás, Felhasználó értékelés, Felhasználói adatok és Hirdetések tartalmi felelőssége kizárólag azért a Felhasználóé, aki azt a PORTÁL-on megadta. A servicemarket.hu PORTÁL üzemeltetője a tartalmi elemekért semmilyen felelősséget nem vállal, melyet a Felhasználók jelen dokumentum elfogadásával tudomásul vesznek.
A PORTÁL üzemeltetője, a PORTÁL technikai vagy egyéb okok miatti szüneteltetéséből vagy karbantartási munkálataiból eredő károkért nem tehető felelőssé.
A PORTÁL üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a használati feltételek elleni vétségek esetén ajánlatkéréseket, ajánlatadásokat, üzenetváltásokat, értékeléseket vagy egyéb tartalmakat megelőző figyelmeztetés vagy indoklás nélkül töröljön, Felhasználókat átmenetileg vagy véglegesen töröljön, vagy egyéni mérlegeléssel úgy járjon el, hogy a szabálysértés megszűnjön.
Súlyos szabálysértésnek a következők minősülnek:
- ha a Felhasználó szándékosan nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg
- fiktív ajánlatot ad fel
- sértő és/vagy nem tárgyilagos kijelentéseket tesz a PORTÁLON akár az üzenetváltások, akár az értékelések során
- illetve egyéb módon tett kijelentések vagy cselekedetek, ami károsak a PORTÁL-ra nézve.
A PORTÁL üzemeltetője által törölt Felhasználóknak a PORTÁL használata és az újbóli regisztrációja tilos!
A PORTÁL üzemeltetőjét nem terheli felelősség a felhasználó által, ha harmadik személy jogait megsérti vagy egyéb módon érvényesítenek ellene kártérítést.

ADATVÉDELEM
Az ajánlatkérések, ajánlatadások, üzenetváltások, felhasználói értékelések és Felhasználói regisztrációk lebonyolításához szükséges, hogy a Felhasználók által megadott személyes adatokat tároljuk és feldolgozzuk. A PORTÁL üzemeltetője biztosítja az adatok bizalmas kezelését az adatvédelmi törvények betartása mellett. A PORTÁL használatával a Felhasználó beleegyezik az adatai tárolásába és feldolgozásába.
A PORTÁL üzemeltetője kijelenti, hogy a PORTÁL-on keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. Kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek és ügyfeleinek bizalmas információit; a tudomására jutó, az ügyfeleire vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel; azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez és fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Ezen kimutatások végeredménye csak olyan formában tehető közzé, illetve hozható harmadik személyek tudomására, amely egyedi azonosításra nem alkalmas. A PORTÁL üzemeltetője az ügyfélre vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni. A PORTÁL elérése zártkörű, kizárólag szerződött felhasználói léphetnek be megbízható azonosítás segítségével.
Információcsere
A Felhasználók és a PORTÁL üzemeltetője közötti kizárólagos kommunikáció az e-mail. A PORTÁL üzemeltetőjének elérhetőségi adatait a PORTÁL-on találhatóak meg. A Felhasználó elérhetőségének azok az adatok számítanak, amik a regisztráció során kötelező adatként lettek megadva. A felhasználónak e-mailben küldött nyilatkozatok azonnal érvénybe lépnek. A felhasználó és a PORTÁL üzemeltetője között zajló kommunikáció e-mailben vagy a PORTÁL-on keresztül történik, így a felhasználó elfogadja, hogy ezen csatornán történő kijelentések azonnal érvénybe lépnek.
Felhívjuk a figyelmét hogy az interneten kódolatlanul elküldött e-mail tartalmának eredetisége nem biztosított.

VISSZAVONÁSI JOG
A Felhasználó a PORTÁL használata során bármikor élhet regisztrációjának, így jelen szerződésnek a felmondásával. A Felhasználó törlése és így jelen szerződés megszűnése két hetes felmondási idő letelte után valósul meg. A Felhasználó köteles az addig felmerülő használati díjakat megfizetni, melyről a PORTÁL üzemeltetője számlát állít ki.
Ez a visszavonási jog kizárólag a PORTÁL használati szerződésére vonatkozik, és nem vonatkozik azokra a szerződésekre, amik a PORTÁL-on keresztül jöttek létre a Felhasználóval.
A visszavonási jog megszűnik, ha a Felhasználó a felmondási idő alatt használja a PORTÁL csak regisztrált Felhasználók által elérhető funkcióit.

ZÁRÓ HATÁROZATOK
Az időpontok számításához és betartásához a közép európai időt használjuk.
A használati feltételeknek a regisztráláskor érvényes változata képzi a részét a Felhasználó és PORTÁL üzemeltetője között létrejött szerződésnek. A PORTÁL üzemeltetője jogosult a használati feltételeket indoklás nélkül megváltoztatni. A változásról a Felhasználókat e-mailben értesítheti, árváltozás esetén pedig e-mailben értesíti.
Amennyiben a Felhasználó a meghirdetett változásokkal nem ért egyet, akkor a Felhasználó törlésével és így a PORTÁL használatára vonatkozó szerződés megszűnésével tehet ennek eleget. Minden egyéb eset egyetértésnek minősül.

KAMPÁNY (2013. 06.20. – 2013. 08.31., ill. visszavonásig)
A 2013. június 20-tól 2013. augusztus 31-ig, illetve visszavonásig meghirdetett kampány a ServiceMarket, mint Szervező üzletpolitikai reklám célját szolgálja, ami a ServiceMarket regisztrált felhasználói bázisának, és a Szolgáltató Partnereinek a forgalom növelését szolgálja.
A kampány a ServiceMarket felhasználói feltételeknek eleget tevő magánszemélyek széles körében, nyilvánosan meghirdetésre kerül. A kampányból kizártak a Szervező saját, illetve a kampányban részt vevő cégek, társaságok munkavállalói, illetve azok hozzátartozói. A hirdetési felületet a FaceBook, és a ServiceMarket.hu szolgáltatja.
A kampány a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A kampányban azok vesznek részt, akik a kampány időszakában a ServiceMarket.hu oldalon elfogadták jelen szerződéses feltételeket és a ServiceMarket-et „LIKE”-olják a servicemarket.hu oldalon elhelyezett FaceBook alkalmazás segítségével („LIKE” felirattal és egy felfelé mutató hüvelykujj szimbólummal ellátott nyomógomb megnyomásával), valamint megadják email címüket, mely értesítési és hírlevél kiküldési célokat szolgál. Ehhez a FaceBook oldalon regisztrációra lehet szükség az ott meghatározott feltételek elfogadásával. A kampányban egy LIKE-hoz csak egy email cím adható meg résztvevőnként.
A kampányt, a ServiceMarket nem a Facebook szponzorálásával, jóváhagyásával vagy a Facebookkal közösen szervezi. A kampányban részt vevők nem a FaceBook-nak, hanem a ServiceMarket-nek adják meg adataikat.
A kampányban minden, a fenti feltételeknek eleget tevő „LIKE”-oló és email címét megadó résztvevő között 1 db DPS Dream 7 táblagép kerül „véletlenszám generátor” segítségével kisorsolásra 2013. szeptember 15-ig. A ServiceMarket fenntartja a jogot arra, hogy ezt, egy az ár/érték arányban azonos eszközre módosítsa.
A kampány 2013. június 20-tól, 2013. augusztus 31. napjáig, illetve visszavonásig tart.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyerteseket a megadott e-mail címükre küldött levélben értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A ServiceMarket nem vállal felelősséget a kampányban részt vevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A ServiceMarket fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.
A kampányban részt vevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai
A ServiceMarket kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a kampányban való részvétel során, a kampány esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a kampány időtartama alatt a ServiceMarket honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.
A ServiceMarket fenntartja magának a jogot, hogy a kampány feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
A résztvevők elfogadják, hogy a kampányban való részvétel során a jelen szabályozásban foglaltak bárminemű megszegésével a ServiceMarket számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A ServiceMarket a kampányban való részvétel lehetőségét a jelen szabályozás megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

Adatkezelés
Aki a kampányban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe a ServiceMarket adatbázisába bekerüljön, és azt a ServiceMarket minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a kampányban részt vevő írásban nem tiltja meg a ServiceMarket számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Egyéb rendelkezés
Ezen kampány független a Facebooktól, minden eleme a ServiceMarket felelőssége.

Kampánnyal egy időben zajló Partneri kedvezmények
A servicemarketen.hu-n keresztül megrendelt szolgáltatásokra egyszeri 10%-os, de minimum 3.000 Ft-os kedvezményt hirdetünk meg azon regisztrált Szolgáltató Partnerek nevében, akik ServiceMarket által az info@servicemarket.hu címről küldött levélre, 2013. június 20-ig, válaszüzenetben jelezik résztvételi szándékukat az itt említett feltételekkel zajló kampányban.

A kedvezményre azok a Felhasználók jogosultak, akik regisztrálnak a servicemarket.hu oldalon, és ott adják fel ajánlatkérésüket a ServiceMarket lent nevezett regisztrált Partnereinek szolgáltatásaira.
Kampányban részt vevő Partnereink (2013. június 20-i állapot alapján): Kathy Gábor e.v.; Smarthome Kft.
A kedvezményt a Partnerek biztosítják a fenti feltételeknek eleget tevő megrendelésekre, melyekért a ServiceMarket nem részesül semmilyen ellenszolgáltatásban.

Információkérés
A kampánnyal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők: info@servicemarket.hu